Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

Kliniczne skutki opóźnionego wykrycia niewielkich zaburzeń tolerancji węglowodanów w ciąży

Zaburzenia tolerancji glukozy należą do najistotniejszych i najczęstszych zaburzeń metabolicznych u ciężarnych, mających istotny wpływ na losy ciąży i wystąpienie powikłań noworodkowych. Szacuje się, że odsetek pacjentek z cukrzycą ciężarnych – gestational diabetes mellitus (GDM) wśród kobiet rasy kaukaskiej, w tym kobiet polskich, wynosi 3,4–5%, a w piśmiennictwie światowym częstość wykrywania GDM waha się w przedziale 3–12%.

Algorytmy wykrywania zaburzeń tolerancji węglowodanów u pacjentek objętych w ciąży opieką perinatologiczną są modyfikowane wraz z poszerzaniem się wiedzy o tej patologii. W Polsce obowiązujące obecnie standardy diagnostyczne, rekomendowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wprowadziły istotne zmiany w interpretacji wyników badań diagnostycznych w kierunku cukrzycy w ciąży. Najważniejszą zmianą jest istotne obniżenie normy stężenia glukozy na czczo do < 92 mg/dl.

Pentalogia Cantrella 

Opisano przypadek, w którym u płodu stwierdzono ektopię serca, rozszczep mostka, przepuklinę sznura pępowinowego, zawierającą wątrobę i żołądek, oraz poszerzenie NT. Dziecko po urodzeniu zostało zoperowane. Odtworzenie ciągłości osierdzia, przepony i zamknięcie powłok z użyciem siatki Prolene wykonano jednoetapowo. W chwili obecnej dziecko ma 2 lata i rozwija się prawidłowo.

Przedstawiony przypadek potwierdza możliwość ewolucji wewnątrzmacicznej pentalogii Cantrella i zasadniczą zmianę rokowania dla dziecka. W związku z powyższym autorzy zwracają uwagę na to, aby pacjentki z rozpoznaniem u płodu pentalogii Cantrella były konsultowane w specjalistycznych ośrodkach diagnostyki prenatalnej oraz informowane o możliwości częściowej regresji tej wady. 

Medyczne i prawne znaczenie sanacji jamy ustnej u ciężarnej

W roku 1996 Offenbacher opublikował badania , z których wynika, że choroby tkanek przyzębia przyczyniają się do przedwczesnego porodu i małej masy urodzeniowej dziecka. Kobiety, u których doszło do porodu przedwczesnego dziecka o niskiej masie urodzeniowej, cechowały się bardziej nasiloną chorobą przyzębia. Z punktu widzenia ginekologa zasadne jest kierowanie pacjentek na konsultacje stomatologiczne, aby uniknąć potencjalnych powikłań, jakie niesie za sobą nieleczona choroba przyzębia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sanacja jamy ustnej u pacjentki ciężarnej ma znaczenie dla bezproblemowego i terminowego zakończenia ciąży, co jest celem opieki ginekologiczno-położniczej.

Istotny, ale niezbyt często przestrzegany przez ginekologów jest obowiązek  kierowania pacjentkę do 10. tygodnia ciąży na „badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia”. Oznacza to, że każdy ginekolog-położnik musi skierować pacjentkę do stomatologa i wyjaśnić jej, czemu ma to służyć. Należy też pamiętać, że lekarz powinien odnotować skierowanie w dokumentacji medycznej.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych w numerze 4.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności