Baby Junior

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2450-2626
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
"Kolorowe sny dziecka”
(dalej: "Regulamin")

 

1.    Organizatorem konkursu "Kolorowe sny dziecka" (dalej: Konkurs) jest redakcja Magazynu „Twój Junior”, którego wydawcą jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-460), ul. G. Daimlera 2, , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124932, prowadzonego przez  XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy: 500.000 zł, NIP: 526-01-52-235, zwana dalej "Organizatorem".

2.    Fundatorem nagród jest firma Fabryka Materacy JANPOL z siedzibą w Orzeszu (kod pocztowy: 43-180), ul. Cynkowej 2a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077049, prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Katowicach, kapitał zakładowy: 270.000 zł, NIP: 635-10-06-959.

3.    Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem i na łamach magazynu "Twój Junior”.

4.    Konkurs trwa od dnia 30 czerwca 2016 do dnia 31 sierpnia 2016

5.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1.    W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające i zameldowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia.

2.    Pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu nie mogą zgłaszać prac do Konkursu. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.

3.    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4.    Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

b) Wysłanie pracy konkursowej pod adres junior-redakcja@pzwl.pl.

§3 NAGRODY

1.    W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda: Materac Wenus Fabryki Materacy JANPOL.

2.    Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani na inną nagrodę.

3.    Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

4.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana w Konkursie nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 ZASADY KONKURSU

1.    Zadaniem konkursowym jest przeslanie na adres e-mail junior-redakcja@pzwl.pl rysunku dziecka przedstawiającego „jego kolorowe sny”.  Uczestnik może wysłać maksymalnie 2 prace.

2.    Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze 1 najlepszą pracę, kierując się oryginalnością i ciekawą treścią pracy.

3.    Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej opublikowanie  na łamach magazynu „Twój Junior” oraz nieodpłatnym wykorzystaniem ich przez Fabrykę Materacy JANPOL.

4.    W treści maila uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada do pracy wszystkie prawa autorskie, podaje też swoje imię, nazwisko i adres (pozostaną one do wiadomości redakcji)

5.       W przypadku jeśli liczba zgłoszonych prac będzie mniejsza niż 15 Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.

§5 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1.    Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej w terminie 72 h od zakończenia konkursu na adres e-mail podany przez uczestnika podczas zgłaszania pracy konkursowej.

2.    Nagrody zostaną wysłane Laureatom Nagród na adres podany w korespondencji mailowej.

3.    Nagrody, które nie zostaną przyznane na zasadach określonych w Regulaminie, przepadają na rzecz Organizatora.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: 02-460 Warszawa, ul Daimlera 2, redakcja „Twój Junior”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.  O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

2.    W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, a także adresu należące do osoby zgłaszającej konkursową pracę.

3.    Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, z wyłączeniem danych osobowych Laureatów Nagród, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny w celu wydania Nagrody oraz na potrzeby sprawozdawczości księgowej i podatkowej - zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. z siedzibą przy ul Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

5.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wydawnictwopzwl.pl/czasopisma/twojjunior.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia okresu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Wówczas wszystkie podane w niniejszym Regulaminie terminy zostaną przesunięte odpowiednio i podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwopzwl.pl/czasopisma/twojjunior.