Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

            Kolejny, trzeci numer czasopisma zawiera wiele ciekawych artykułów, jak zawsze z opisem przypadków klinicznych.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł o samookaleczeniach, które są objawem, ale mogą pojawiać się w przebiegu jawnych klinicznie zaburzeń psychicznych. Długoterminowymi konsekwencjami samookaleczeń są blizny, sporadycznie poważniejsze uszkodzenia ciała. Postępowanie w przypadku samookaleczeń niezagrażających życiu polega na ocenie częstości i nasileniu samookaleczeń, obecności dodatkowych objawów psychopatologicznych, takich jak objawy depresyjne, psychotyczne, nadużywanie substancji psychoaktywnych, występowanie innych zaburzeń psychicznych. Konieczne jest przeanalizowanie środowiskowych czynników ryzyka, czynników działających na korzyść pacjenta oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Lekarz ma możliwość i/lub obowiązek zainicjowania interwencji pozamedycznych, na przykład założenia niebieskiej karty lub zgłoszenie do sądu rodzinnego wniosku o wgląd w sytuację rodzinną pacjenta. Właściwym postępowaniem w przypadku samookaleczenia jest leczenie ambulatoryjne z uwzględnieniem kluczowej roli oddziaływań psychoterapeutycznych.

Zakażenia bakteryjne skóry dzieci są dość powszechne, zwłaszcza w porze letniej („powroty z wakacji”). W zdecydowanej liczbie przypadków są to zakażenia banalne, do których niewątpliwie zalicza się liszajec zakaźny. Prawidłowe rozpoznanie i wczesne włączenie właściwego leczenia powodują szybkie ustąpienie choroby, ale również przerywają łańcuch zakażeń. Problematyczne jest natomiast zakażenie bakteryjne pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS). O prawidłowym postępowaniu, popartym fotografiami, przeczytacie Państwo w artykule napisanym przez dermatologa – dr Lidię Ruszkowską.

Bardzo interesujący jest artykuł o podobieństwach i różnicach pomiędzy nietolerancją laktozy a IgE-niezależną alergią przewodu pokarmowego na białka mleka krowiego (ABMK). Mimo podobieństwa objawów z przewodu pokarmowego, ABMK i nietolerancja laktozy to dwa różne schorzenia, o odmiennym podłożu patogenetycznym. Według aktualnych wytycznych nie ma potrzeby wykluczania laktozy z diety u dzieci z ABMK. Polecam przeczytanie artykułu i wdrożenie zaleceń do codziennej praktyki.

Pomiar ciśnienia tętniczego to integralna część badania fizykalnego każdego pacjenta, bez względu na wiek. Zarówno u niemowląt, jak i u dzieci w wieku przedszkolnym, bardzo trudno nie tylko prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, ale również poprawnie go zinterpretować. Jednorazowy pomiar ciśnienia tętniczego nie daje podstaw ani do rozpoznania, ani do wykluczenia nieprawidłowości w tym zakresie i ma na ogół bardzo małą wartość diagnostyczną. Dlatego zastosowanie ambulatoryjnego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego w diagnostyce nadciśnienia u dzieci może być przydatne.

Z Kliniki Onkologii pochodzą dwa artykuły. Jeden z nich przedstawia przypadek pierwotnego nowotworu płuc (Pleuropulmonary blastoma) u wcześniaka, którego leczenie przeprowadzono z zadowalającym efektem w długoletniej obserwacji, przy resekcji chirurgicznej oraz chemioterapii neo- i adjuwantowej. Drugi artykuł dotyczy znamion barwnikowych, które stanowią złożoną grupę zmian skórnych. Mogą wystąpić już od najmłodszych lat, a ich liczba często zwiększa się wraz z upływem czasu. Mimo że zdecydowana większość znamion barwnikowych ma charakter łagodny, to nierzadko niepokoją one rodziców i są przyczyną częstych wizyt u lekarza pediatry/onkologa. Wiedza w tym zakresie, a co za tym idzie, prawidłowe postępowanie, może zarówno zapobiec powstaniu powikłań będących konsekwencją niepotrzebnego agresywnego leczenia, jak i wpłynąć na wczesne wykrycie zmian o charakterze złośliwym.

Na zakończenie polecam dwa artykuły, których jestem współautorem. Pierwszy dotyczy grypy. Należy pamiętać o szczepieniu przeciwko grypie, która może mieć ciężki przebieg także u osób nienależących do grup ryzyka. Udowodnioną najlepszą profilaktyką grypy są coroczne szczepienia przeciwko grypie, które są zalecane już u niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Kolejny artykuł dotyczy postępowania w przypadku ostrej biegunki u dzieci. Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych z 2017 roku oraz Europejskiego Pediatrycznego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia i Europejskiego Pediatrycznego Towarzystwa Chorób Zakaźnych, zaktualizowanymi w 2014 roku, w leczeniu ostrych biegunek u dzieci dopuszcza się stosowanie leków/preparatów wspomagających, których skuteczność została udowodniona w badaniach naukowych. Zaleca się podawanie probiotyków o udokumentowanym działaniu, smektyn dwuoktanościennych i racekadotrylu. Ten ostatni, w związku z opublikowaną w 2018 roku metaanalizą, został obszerniej opisany.

Zachęcam do szczegółowej lektury wszystkich artykułów.

 

Z poważaniem

Teresa Jackowska

Redaktor NaukowaRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności