Regulamin Księgarni Internetowej PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PZWL WYDAWNICTWA LEKARSKIEGO

(http://www.czasopisma.pzwl.pl)

(dalej również: „Regulamin Sprzedaży" lub „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 • 1. BOP - Biuro Obsługi Prenumerat, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/w drodze korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Towarów, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;
 • 2. Cena - Cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki) należna Sprzedawcy tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 • 2a. Cena Towaru – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie;
 • 2b. Cena katalogowa – określona w złotych polskich i podana przez wydawcę lub producenta Towaru (np. na tylnej stronie okładki książki w postaci wydrukowanej ceny) jako rekomendowana kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży Towaru na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 • 2c. Najniższa cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
 • 3. Funkcjonalność – zdolność Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 • 4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
 • 5. Integracja – połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej;
 • 6. Interoperacyjność – zdolność Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju;
 • 7. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;
 • 8. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;
 • 9. Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej, Usługi Cyfrowej lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
 • 10. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • 10a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • 11. Konto Klienta lub Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług;
 • 12. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 • 13. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 • 14. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 • 15. Regulamin Sprzedaży (Regulamin) - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.);
 • 16. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.pzwl.pl/";
 • 17. Sklep - platforma dostarczania Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę;
 • 18. Sprzedawca – „Wydawnictwo Naukowe PWN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł (w całości wpłaconym), będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, numer telefonu: 502 796 171, adres poczty elektronicznej: prenumeraty@pzwl.pl;
 • 18. Sprzedawca – „Wydawnictwo Naukowe PWN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł (w całości wpłaconym), będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, numer telefonu: 502 796 171, adres poczty elektronicznej: prenumeraty@pzwl.pl;
 • 19. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
 • 20. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 • 21. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 • 22. Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług drogą elektroniczną oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;
 • 23. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów (w tym również umowa, której przedmiotem jest prenumerata czasopism) za zapłatą Ceny;
 • 24. Usługodawca – „Wydawnictwo Naukowe PWN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł (w całości wpłaconym), będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, numer telefonu: 502 796 171, adres poczty elektronicznej: prenumeraty@pzwl.pl;
 • 25. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;
 • 26. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§2. BIURO OBSŁUGI PRENUMERAT

Biuro Obsługi Prenumerat (BOP) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 502 796 171 oraz pod adresem e-mail: prenumeraty@pzwl.pl. Opłata dla Klienta (w tym Konsumenta) za połączenie telefoniczne z BOP pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (w tym Konsument).

§3. LICENCJA

 • 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 • 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu, udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 • 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące funkcjonalności (usługi) na rzecz Klientów:
  • a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  • b. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  • c. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
  • d. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień oraz dokumentów Sprzedaży (faktury) w zakładce Twoje Konto – Historia Zamówień.
 • 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży oraz w odrębnym Regulaminie Świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 • 3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.
 • 4. Klient zobowiązany jest również do:
  • a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  • c. niepodejmowania działań takich jak:
   • - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • - podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
   • - modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
   • - nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 • Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
 • 6. Każda osoba korzystająca z Serwisu może oceniać Towary dostępne w Sklepie poprzez przyznawania tzw. „gwiazdek”, przy czym oceny te nie są w żaden sposób weryfikowane przez Sprzedawcę i mogą być nierzetelne, niepoparte zakupem, doświadczeniem itp. Natomiast każdy Klient, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, może dodawać recenzje Towarów dostępnych w Sklepie, czyli oceny Towarów w postaci opisowej. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Towaru została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła w Sklepie ten Towar na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Towaru dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”.
 • 7. W każdym przypadku, gdy przy recenzji lub ocenie Towaru nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja lub ocena Towaru została dodana przez osobę, która nie kupiła w Sklepie Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawca nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja lub opinia takiej osoby dotycząca danego Towaru może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami), wprowadzająca w błąd Klientów.

§5. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 • 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego bezpłatnych usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOP w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 • 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Umowa Sprzedaży może być zawarta przez Klienta, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta, przy czym zakup Towaru bez rejestracji Konta nie jest możliwy, jeśli Klient posiada już Konto przypisane do danego adresu e-mail.
 • 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
  • a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • b. Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto lub przez Klienta, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta (z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu Sprzedaży, gdy taki zakup bez rejestracji Konta nie jest możliwy);
  • c. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  • d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży (w tym ew. kosztów dostawy Towaru);
  • e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
  • f. Klient, który zakłada Konto lub Klient, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
  • g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie (złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty)” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
  • h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie (złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty)” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
  • i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcie Zamówienia do systemu obsługującego Sklep) i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  • j. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
  • k. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w lit. j. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §8 ust. 1 lit. a niniejszego Regulaminu pod warunkiem rozwiązującym dokonania płatności w terminie określonym w §8 ust. 3 Regulaminu.
 • 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet.
 • 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.
 • 5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „W trakcie realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie / w drodze wiadomości e-mail). Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §10 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania/zmiany Zamówienia.
 • 6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §10 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.
 • 7. Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie "Zamówienia", dostępnej w ramach funkcjonalności Konta i wyborze konkretnego Zamówienia, przyjętego już do realizacji. Fakturę można pobrać i wydrukować. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy danym Zamówieniu (lub będący Loginem, jeśli nie został podany inny adres e-mail podczas składania Zamówienia).
 • 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  • c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  • d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

§7. CENY I PROMOCJE

 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 • 2. Ceny Towarów na stronach Sklepu:
  • a. zawierają wszelkie należne cła i podatki;
  • b. nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;
  • c. Cena Towaru na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt dostawy i będzie ujęta sumarycznie jako Cena;
  • d. w przypadku zamówienia kilku Towarów koszt dostawy wybranej przez Klienta zostanie podzielony odpowiednio i przyporządkowany proporcjonalnie do cen nabywanych Towarów.
  Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. Koszt dostawy Towarów jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionego Towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionego Towaru.
 • 3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę Towaru oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy Towarów) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych warunków Promocji.
 • 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§8. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

 • 1. Płatności można dokonać:
  • a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu;
  • b. przy odbiorze (płatność za pobraniem, w przypadku zakupu pojedynczych numerów czasopism).
 • 2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w Sklepie w odpowiedniej zakładce.
 • 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 • 4. W Sklepie każdorazowo prezentowana jest informacja o możliwym sposobie płatności przy wyborze danego sposobu dostawy Towarów.
 • 5. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 • 6. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Biura Obsługi Prenumerat poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 7 poniżej.
 • 7. W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w §10 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania albo nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 • 8. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

§9. DOSTAWA TOWARU

 • 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 • 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
  • a. za pośrednictwem firmy kurierskiej (w przypadku zakupu pojedynczych numerów czasopism);
  • b. za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 • 4. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Biura Obsługi Prenumerat (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „W trakcie realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.
 • 5. Łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) wynosi do 10 dni roboczych. Jest to czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (Pocztę Polską lub firmę kurierską).
 • 6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 • 7. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Dostawa i Płatność” przy każdym Towarze oraz w ramach formularza Zamówienia.
 • 8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§9a PRZEDŁUŻENIE UMOWY SPRZEDAŻY PRENUMERATY CZASOPISM

 • 1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest zakup prenumeraty, zastosowanie mają dodatkowe postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie.
 • 2. W przypadku upływu okresu, na jaki zawarta została Umowa Sprzedaży, której przedmiotem był zakup prenumeraty czasopisma (dalej: Pierwotna Umowa Sprzedaży Prenumeraty), Sprzedawca będzie miał prawo do każdorazowego złożenia Klientowi oferty zawarcia kolejnej Umowy Sprzedaży, której przedmiotem będzie zakup prenumeraty identycznego produktu, jak miało to miejsce w przypadku Pierwotnej Umowy Sprzedaży Prenumeraty (dalej: Nowa Umowa Sprzedaży Prenumeraty). Klient nie ma obowiązku zawarcia Nowej Umowy Sprzedaży Prenumeraty.
 • 3. Sprzedawca składa ofertę, o której mowa w ust. 2 powyżej poprzez przesłanie Klientowi ostatniego numeru czasopisma nabytego w ramach Pierwotnej Umowy Sprzedaży Prenumeraty wraz z dowodem sprzedaży (pro forma) oferowanej prenumeraty, informacją o całkowitym koszcie zawarcia Nowej Umowy Sprzedaży Prenumeraty obejmującym koszt przesyłki dla wszystkich numerów czasopisma objętych prenumeratą (cennik) i możliwych sposobach dokonania płatności oraz wskazaniem okresu, na jaki Nowa Umowa Sprzedaży Prenumeraty ma być zawarta.
 • 4. Przyjęcie oferty zawarcia Nowej Umowy Sprzedaży Prenumeraty następuje poprzez dokonanie przez Klienta zapłaty kwoty wskazanej w dowodzie sprzedaży wskazanym w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Nowej Umowy Sprzedaży Prenumeraty Klient nie ma obowiązku zapłaty kwot wynikających z dowodu sprzedaży prenumeraty.
 • 5. Nowa Umowa Sprzedaży Prenumeraty zostaje zawarta na czas oznaczony, który wynosi 1 rok.
 • 6. Jeśli co innego nie wynika z treści Regulaminu lub oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej, do Nowej Umowy Sprzedaży Prenumeraty stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące zasad dokonywania zakupów, przede wszystkim postanowienia §6, §7, §8 i §9, §10.
 • 7. Utrwalenie, zabezpieczanie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Nowej Umowy Sprzedaży Prenumeraty następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 • 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • 1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   • b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • 3. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 • 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: prenumeraty@pzwl.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem „Czasopisma PZWL”. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. specyfikacja, faktura).
 • 8. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 9. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 • 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres:
  BIS MEDIA B. ŁOSOWSKA spółka jawna
  ul. Rysia 6
  87-800 Włocławek
  z dopiskiem "Czasopisma PZWL - zwrot"
 • 11. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 • 12. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 • 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje:
  • a. w przypadku dostarczania Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • b. w przypadku dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  • c. w przypadku dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • d. w innych przypadkach przewidzianych wyraźnie w niniejszym Regulaminie Sprzedaży lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • 14. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

§11. REKLAMACJE

 • 1.Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 • 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 • 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 • 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – z uprawnień za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 • 5. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi lub w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – roszczenia za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności listownie na adres: „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, z dopiskiem „Czasopisma PZWL - reklamacja” lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: prenumeraty@pzwl.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. specyfikacja, faktura).
 • 6. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego znajdującego się w Sklepie w zakładce Zwroty i reklamacje towaru.
 • 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) albo w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
 • 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może:
  • a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  • b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • 9. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, może on:
  • a. żądać naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży.
   Sprzedawca może przy tym dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
   Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca
  • b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
   • 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
   • 2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży poprzez naprawę lub wymianę Towaru;
   • 3) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
   • 4) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w lit. a powyżej;
   • 5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
   Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Z kolei, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 • 10. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt. Natomiast w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy na jego koszt na następujący adres:
  „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A.
  ul. Gottlieba Daimlera 2
  02-460 Warszawa
  z dopiskiem „Czasopisma PZWL - Reklamacja”.
 • 11. Klient niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:
  „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A.
  ul. Gottlieba Daimlera 2
  02-460 Warszawa
  z dopiskiem „Czasopisma PZWL - Reklamacja”.
 • 12. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Roszczenie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 • 14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zawartą z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 • 15. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

§12. DANE OSOBOWE

 • 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Sprzedawcę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Sprzedawcy (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pliod@pwn.pl;
 • 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody;
 • 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat;
 • 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13. ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

 • 1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  • a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  • b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • - decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
   • lub
   • - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;
  • c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  • d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;
  • e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 pkt 18 Regulaminu Sprzedaży.
 • 3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu Sprzedaży.
 • 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w szczególności związanych z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży – właściwe są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 • 3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: prenumeraty@pzwl.pl.
 • 4. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://czasopisma.pzwl.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 • 5. W przypadku Towarów nabytych do dnia 31 grudnia 2022 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. W przypadku Towarów nabytych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.
 • 6. Usunięcie Konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu.

§15. MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • 1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 • 2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • 3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PZWL WYDAWNICTWA LEKARSKIEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Minimalne wymagania sprzętowe:
  • a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
  • b. Pamięć operacyjna: 512MB;
  • c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
  • d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
  • e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
  • f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.
 • 2. Minimalne wymagania oprogramowania:
  • a. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
  • b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
  • c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
  • d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH KSIĘGARNI INTERNETOWEJ PZWL WYDAWNICTWA LEKARSKIEGO

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • - Adresat: „Wydawnictwo Naukowe PWN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: 502 796 171; adres poczty elektronicznej: prenumeraty@pzwl.pl.
  Adres pocztowy: „Wydawnictwo Naukowe PWN” Spółka Akcyjna ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
  z dopiskiem „Czasopisma PZWL”
 • - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 • - Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 • - Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • - Data
 • (*) Niepotrzebne skreślić
Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności