Twój Junior

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:ISSN 2391-4181
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
"Duszek dobrej zabawy
(dalej: "Regulamin")

 

1.    Organizatorem konkursu "Musujące wspomnienia" (dalej: Konkurs) jest redakcja Magazynu „Twój Junior”, którego wydawcą jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-460), ul. G. Daimlera 2, , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124932, prowadzonego przez  XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, kapitał zakładowy: 500.000 zł, NIP: 526-01-52-235, zwana dalej "Organizatorem".

2.    Fundatorem nagród jest firma Best Image Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 5 lok 55, 01-015 Warszawa

3.    Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem i na łamach magazynu "Twój Junior”.

4.    Konkurs trwa od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 10 maja 2015 (organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do końca maja 2015 r.).

5.    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1.    W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające i zameldowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia.

2.    Pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu nie mogą zgłaszać prac do Konkursu. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.

3.    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4.    Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

b) Wysłanie pracy konkursowej pod adres junior-redakcja@pzwl.pl.

§3 NAGRODY

1.    W Konkursie przyznanych zostanie 10 równorzędnych nagród o wartości ok. 30 PLN – zestawów zawierających pudełka typu lunchbox oraz opakowania żelków Visolvit.

2.    Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani na inną nagrodę.

3.    Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

4.    Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana w Konkursie nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 ZASADY KONKURSU

1.    Zadaniem konkursowym jest napisanie krótkiej, wesołej historyjki na temat ulubionej zabawy z dzieciństwa, w którą uczestnik bawi się teraz z własnym dzieckiem, z informacją, co dziecku najbardziej podoba się w tej zabawie i jak uczestnik porównuje zabawę dziecka z własną z dzieciństwa oraz przesłanie jej na adres e-mail junior-redakcja@pzwl.pl. Praca może liczyć maksymalnie 1000 znaków ze spacjami. Uczestnik może wysłać maksymalnie 2 prace.

2.    Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze 10 najlepszych prac, kierując się oryginalnością i ciekawą treścią pracy.

3.    Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej opublikowanie  na łamach magazynu „Twój Junior” .

4.    W treści maila uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada do pracy wszystkie prawa autorskie, podaje też swoje imię, nazwisko i adres (pozostaną one do wiadomości redakcji)

5.    W przypadku jeśli liczba zgłoszonych prac będzie mniejsza niż 15 Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.

§5 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1.    Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail wysłanej w terminie 72 h od zakończenia konkursu na adres e-mail podany przez uczestnika podczas zgłaszania pracy konkursowej.

2.    Nagrody zostaną wysłane Laureatom Nagród na adres podany w korespondencji mailowej.

3.    Nagrody, które nie zostaną przyznane na zasadach określonych w Regulaminie, przepadają na rzecz Organizatora.

4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: 02-460 Warszawa, ul Daimlera 2, redakcja „Twój Junior”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.  O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.    Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

2.    W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, a także adresu należące do osoby zgłaszającej konkursową pracę.

3.    Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, z wyłączeniem danych osobowych Laureatów Nagród, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny w celu wydania Nagrody oraz na potrzeby sprawozdawczości księgowej i podatkowej - zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o. z siedzibą przy ul Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

5.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wydawnictwopzwl.pl/czasopisma/twojjunior.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia okresu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Wówczas wszystkie podane w niniejszym Regulaminie terminy zostaną przesunięte odpowiednio i podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwopzwl.pl/czasopisma/twojjunior.