Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Zasady publikacji prac

Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku Położna. Nauka i Praktyka

W kwartalniku Położna. Nauka i Praktyka przyjęte teksty są publikowane w następujących działach:

Nauka i dydaktyka

Praktyka

Historia

Aktualności/kalendarium

Wywiad/sylwetka

Angielski dla położnych

Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji.

1. Strona wydruku powinna mieć format A4, zawierać 30 wierszy po 60-65 znaków (razem ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami) w wierszu.

Zalecane: Word, polska czcionka Times, wielkość 12 pkt i odstęp między wierszami: 1,5. Lewy margines powinien mieć 4 cm, prawy 1,5 cm, górny i dolny po 2,0 cm.

2. Tytuł i śródtytuły powinny być oddzielone podwójnym odstępem (pisane również tekstem podstawowym, bez wyróżnień i podkreśleń).

Rodzaje i objętość prac

1. Praca poglądowa powinna zawierać 12-20 stron maszynopisu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy po porozumieniu z redakcją.

2. Praca oryginalna powinna zawierać 10-15 stron maszynopisu.

3. Praca kazuistyczna powinna zawierać 8-10 stron maszynopisu.

4. List do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 5 stron maszynopisu.

Układ prac

1. Strona tytułowa w osobnym pliku Word, zawierająca imiona i nazwiska autorów (z tytułami naukowymi), tytuł w języku polskim i angielskim, ośrodek (ośrodki), z jakiego praca pochodzi: pełna nazwa szpitala, kliniki, oddziału czy zakładu, miasto, adres.

2. Właściwa praca powinna zostać przygotowana w osobnym pliku Word, nie zawierać nazwisk i imion autorów ani informacji o ośrodkach naukowych, z jakich praca pochodzi, zawierać natomiast:

tytuł w języku polskim i angielskim;

streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (do 250 słów);

słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-5 słów kluczowych).

3. Tekst pracy powinien być zorganizowany następująco:

prace poglądowe: wstęp, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), wnioski;

prace oryginalne: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki, omówienie i wnioski;

prace kazuistyczne: wstęp, opis przypadku/przypadków, omówienie i wnioski.

4. Podziękowania dotyczące osób lub instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy, w tym źródła finansowe, dzięki którym powstała praca. Ostateczny tekst podziękowań zatwierdza redakcja.

5. Piśmiennictwo ułożone w kolejności cytowań wraz z odnośnikami w nawiasach kwadratowych, np. [1, 2], powinno zawierać do 20 pozycji dla prac kazuistycznych i listów do redakcji, do 60 dla prac oryginalnych i poglądowych. Pozycje piśmiennictwa powinny obejmować publikacje napisane po roku 1990. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się starsze publikacje.

6. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia lub imion autora z kropkami, tytuł artykułu lub rozdziału w książce, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, tom, stronę początkową i końcową, przy książkach - nazwę wydawnictwa, miasto i rok wydania, np.:

książki

Prystupa K. Działania niepożądane kosmetyków. W: Szymański J. (red.). Pediatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011; I: 1-29.

czasopisma zagraniczne

Lee A.I., Okam M.M. Anemia in pregnancy. Hematol. Oncol. Clin. North Am. 2011; 25: 241-259.

czasopisma polskie

Rabiej M. Okres okołomenopauzalny zagrożenia zdrowotne. Położna. Nauka i Praktyka. 2011; 1: 36-41.

7. Ponumerowane tabele i ryciny powinny stanowić integralną część tekstu oraz dodatkowo należy je przesłać w oddzielnych plikach.

Ryciny

W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację. Ryciny i fotografie należy przesyłać w formie elektronicznej, każdą w osobnym pliku, w jednym z wymienionych formatów: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi.

Prosimy o niedostarczanie oryginałów w postaci rycin wyciętych lub kserowanych z innych publikacji drukowanych lub pochodzących z internetu, gdyż nie nadają się do dalszej publikacji.

Oprócz tego należy dołączyć:

osobną stronę zawierającą: imię i nazwisko głównego autora pracy wraz z pełnym adresem do korespondencji, adresem elektronicznym i telefonem oraz z oświadczeniem głównego autora, że praca nie była publikowana w żadnym innym czasopiśmie, z dołączoną prośbą, w imieniu autorów, o zamieszczenie pracy w czasopiśmie Położna. Nauka i Praktyka; Kliknij tutaj aby pobrać.

oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na PZWL Wydawnictwo Lekarskie, wydawcę kwartalnika Położna. Nauka i Praktyka 

oświadczenie, że praca nie była sponsorowana czy finansowana lub że była w całości lub części sponsorowana przez określony podmiot (w jakim zakresie) oraz że autorzy nie mają udziału finansowego w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.

Prosimy o przysyłanie prac na adres wydawcy: patrycja.zietek@pzwl.pl

Recenzowanie prac

Procedura recenzowania odbywa się w trybie podwójnej anonimowości (double blind review). Recenzenci nie są członkami redakcji. Po otrzymaniu recenzji autor ma 10 dni na poprawienie pracy i odesłanie jej do redakcji. Zasady recenzowania prac - formularz recenzji do pobrania tutaj

Recenzenci prac:

Jacek Szymański, Warszawa

Magdalena Nehring-Gugulska, Warszawa

Ewa Chądzyńska, Warszawa

Jolanta Banasiewicz, Warszawa

Barbara Zych, Rzeszów

Katarzyna Augustynik, Szczecin

Bożena Kulesza-Brończyk, Białystok


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności